Cudzoziemka.

10 tekstów – auto­rem jest Cudzo­ziem­ka..

"Skry­cie dręczo­ne su­mienie po­wie­rza nieraz po­duszce ta­jem­ni­ce duszy." 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 lutego 2011, 15:27

Nieśmiałość jest wy­nikiem bra­ku pew­ności siebie. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 24 listopada 2010, 18:47

Nie każdy mu­si zgadzać się z naszy­mi pogląda­mi jed­nak każdy po­winien sta­rać się je zrozumieć. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 4 listopada 2010, 21:37

Kwiatek

Roz­kwi­tający kwiatek na wiosnę. Jest piękny, pachnący. Masz ochotę go zer­wać i mieć przy so­bie. Jed­nak te­go nie ro­bisz. Za to po­walasz mu rosnąc w ogródku. Pielęgnu­jesz go chcesz dla niego jak [...] — czytaj całość

opowiadanie • 16 października 2010, 22:49

A kiedy na­dej­dzie od­po­wied­ni czas za­biorę Cię do krainy gdzie uk­ryłam swo­je sekrety. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 15 października 2010, 20:10

"[...] Ona pro­si- scho­waj mnie w oku w dłoni w ra­mionach zaw­sze by­liśmy ra­zem nie możesz mnie te­raz opuścić kiedy umarłam i pot­rze­buję czułości [...]" 

myśl
zebrała 12 fiszek • 26 września 2010, 15:23

Smu­tek jest pot­rzeb­ny by odróżnić szczęście od szarości. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 15 września 2010, 21:40

Wys­tar­czyło kil­ka słów, aby cały Twój urok prysł. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 14 września 2010, 21:26

Wol­ność jest niewol­nicą samotności. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 13 września 2010, 16:17

Codzien­nie zakłam maskę uśmie­chu abyś myślał, że wszys­tko jest ok . 

myśl
zebrała 36 fiszek • 11 września 2010, 21:52
Cudzoziemka.

"Za mądra dla głupich A dla mądrych zbyt głupia Zbyt ładna dla brzydkich A dla ładnych za brzydka [...]" Śpiew, taniec, fotografia, gra na gitarze, muzyka

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cudzoziemka.

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność